Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn van Maatschap Linge Zicht waarvan Soulleadership een handelsnaam is: (KvK nr. 73153508) bereikbaar via: Flierensestraat 55, 6691 GC Gendt of info@soulleadership.nl.

· Soulpsychology trajecten: coaching trajecten bij Trainingen of persoonlijke coaching trajecten.

· Deelnemer: degene die aan een activiteit van Soulleadership deelneemt.

· Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een Overeenkomst (wil) sluit(en) met Soulleadership.

· Training: een training waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

· Cirkel: een bijeenkomst waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

· Workshop: een bijeenkomst waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

· Offerte: ieder aanbod van Soulleadership tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Soulleadership en een Opdrachtgever.

· Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Hieronder wordt ook een bevestigingsmail van deelname verstaan. 

· Partijen: Soulleadership en Opdrachtgever tezamen.

· Prijs: de totale prijs voor een activiteit met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen

· Schriftelijk: per brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Soulleadership.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming of bevestiging per mail van Soulleadership, inschrijving bij of opdracht aan Soulleadership en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Soulleadership.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Soulleadership en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Soulleadership slechts indien deze door Soulleadership schriftelijk zijn bevestigd. 3.5. Een (telefonisch) gesprek waarin de leerdoelen van een training of activiteit met de leerwensen van de Deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de Training. Dit gesprek is dan het startmoment van de activiteit en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende activiteit

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met Soulleadership gesloten Overeenkomsten leiden voor Soulleadership tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Soulleadership zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Soulleadership en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Soulleadership dus niet.

4.3. Soulleadership is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Soulleadership voor de uitvoering van een met Soulleadership gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is Soulleadership gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid
5.1. Soulleadership, haar medewerkers en/of door Soulleadership ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen
6.1. Alle door Soulleadership genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.Soulleadership.nl.
6.2. Soulleadership kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. Facturering en betaling
7.1. Soulleadership factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Soulleadership verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door Soulleadership
8.1. Soulleadership is gerechtigd zonder opgave van reden een training, een workshop, cirkel, retreat of een soulpsychology gesprek te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de training, cirkel, workshop, retreat of soulpsychology sessie zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Soulleadership betaalde prijs voor de geannuleerde training, een workshop, cirkel, retreat of een soulpsychology gesprek
8.2.  Soulleadership is gerechtigd zonder opgave van reden een training, een workshop, cirkel, retreat of een soulpsychology gesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Soulleadership betaalde prijs voor de geannuleerde training, een workshop, cirkel, retreat of een soulpsychology gesprek.

9. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Indien Opdrachtgever een particulier is, en sprake is van een Overeenkomst op afstand, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten daarvan het recht deze Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Annuleren Trainingen, cirkels, workshops of retreats
9.2. Een Training, cirkel, workshop of retreat kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Soulleadership gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot drie maanden voor aanvang van de Training: 10% van de prijs;
b. bij annulering tussen drie maanden en twee maanden voor aanvang van de Training: 20% van de prijs;
c. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Training: 30%van de prijs;
d. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Training: 50% van de prijs;
e. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Training: 70% van de prijs;

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste Deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de Training, cirkel, workshop of retreat deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Soulleadership verschuldigd.

9.4. Indien een Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de Training, cirkel, workshop of retreat aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen een maand voor aanvang van de Training als genoemd in lid 2 sub d, en wordt aldus 70% van de prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren Soulpsychology traject

9.6.  Soulpsychology trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het traject worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Soulleadership gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen: a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende gesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffend Soulpsychology traject of gesprek: 100% van de prijs.

9.7. Indien een Deelnemer zonder te annuleren niet bij het Soulpsychology gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering korter dan 2 werkdagen voor aanvang van het Coaching traject als genoemd in lid 6 sub b en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.


10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van een training, workshop, cirkel, retreat of Soulpsychology traject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, is de Opdrachtgever de volledige prijs van de opleiding aan Soulleadership verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van Soulleadership mocht komen vast te staan, is de Soulleadership slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. Soulleadership is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, vertragingsschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Soulleadership gesloten Overeenkomst, is Soulleadership daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een Deelnemer de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.

11.3. Soulleadership is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Soulleadership bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. Soulleadership is onder geen beding aansprakelijk te stellen voor eventuele fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen en daaruit voortvloeiende keuzes en beslissingen van de Opdrachtgever.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Soulleadership voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor de training, cirkel, workshop, retreat of Soulpsychology traject in welk verband de schade geleden is en gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Soulleadership door de verzekeraar van Soulleadership onder geen beding te boven.

11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de Deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Soulleadership.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Soulleadership ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Soulleadership houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens
13.1. Soulleadership verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in haar privacy statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Soulleadership.

14. Medewerkers van Soulleadership
14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Soulleadership inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Soulleadership verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
15.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Soulleadership worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of een algemene kennisgeving op de website van Soulleadership.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle Overeenkomsten met Soulleadership is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
16.2. De  klachten en geschillenregeling van Soulleadership is van toepassing op alle Overeenkomsten met Soulleadership.

Versie april 2024